Informacje różne

Długi na sprzedaż:
oferujemy do sprzedaży wierzytelności wobec swoich dłużników (osób fizycznych i podmiotów gospodarczych), których dane udostępniamy na podstawie art. 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr. 50, poz. 424 z 2003 r. z póżn. zm.).
Art. 3. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.